Radviliškio Vaižganto 
gimnazija

Kontaktai

Adresas:

            LT-82148 Vaižganto 29, Radviliškis

Telefonas: 8 422 52560

El. paštas: vaizganto.gimnazija@gmail.com

Kur mus rasti (žemėlapis).

 

   

NAUJIENOS BENDROS ŽINIOS BENDRUOMENĖ UGDYMAS VEIKLA EGZAMINAI SKELBIMAI
  Išdygęs laisvas, augau laisvas. (J. Tumas-Vaižgantas)

 

 

KVIEČIAME MOKYTIS RADVILIŠKIO VAIŽGANTO GIMNAZIJOJE

 

Dokumentai jau priimami gimnazijos raštinėje

(tel.: 52560, el. paštu: vaizganto.gimnazija@gmail.com)

Prašymo formą rasite čia.

Laukiame Jūsų  I-IV  8 – 16 val., V  8 – 15.00 val.

 

Šiuolaikiškai įrengtoje gimnazijoje kiekvienas mokinys gali įgyvendinti savo siekius ir svajones.

Per 20 veiklos metų išugdyta ir ugdoma daug šviesių mokslo, meno, politikos, sporto ir kitų sričių asmenybių, šiandien kuriančių Lietuvos ateitį.

 

 


Patalpinta 2016-01-28

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų dėmesiui

Radviliškio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) 2016 m. planuojamų įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų paraiškų teikimas vyksta iki 2016 m. vasario 3 d., vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-179, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-97-(8.2) patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo ir neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo organizavimo 2016 metais tvarkos aprašu.

NVŠ teikėjas, atitinkantis Tvarkos aprašo 17–18 punktuose nustatytus reikalavimus, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Radviliškis, Aušros a. 10, 103 kab.) teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą(-as), parengtą(-as) pagal Tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-179, 1 priedą.

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui teikiama NVŠ programa turi būti registruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) ir turėti KTPRR kodą.

Rekomenduojama NVŠ programą parengti ne ilgesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui, nes tikslinis finansavimas per kalendorinius metus gali būti skiriamas ne ilgesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui. 2016 m. NVŠ teikėjai akredituotas ir vaikų pasirinktas NVŠ programas galės įgyvendinti 2 etapais: kovo–rugsėjo mėn. (bet ne ilgiau nei 6 mėn.) ir spalio–gruodžio mėn.

Konkretus NVŠ programos vykdymo ir finansavimo laikotarpis bus nustatytas Savivaldybės administracijos direktoriaus ir NVŠ teikėjo sudarytoje Sutartyje, atsižvelgiant į NVŠ teikėjo galimybes.

Informaciją neformaliojo vaikų švietimo klausimais teikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojos:

vyr. specialistė J. Steponavičienė (103 kab.) tel. (8 422) 69 092, el. p. judita.steponaviciene@radviliskis.lt;

ekonomistė, Savivaldybės Švietimo ir mokslo institucijų registro, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro, Mokinių registro administratorė J. Mikalkėnaitė (118 kab.) tel. (8 422) 69 039, el. p. justina.mikalkenaite@radviliskis.lt.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

 

 


Patalpinta 2016-01-16

Paskirta bazinė mokykla 

Informuojame, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-26 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo“ bazine mokykla paskirta Radviliškio Vaižganto gimnazija (adresas – Vaižganto g. 29, 82148 Radviliškis, tel. (8 422) 52 560, el. p. vaizganto.gimnazija@gmail.com, direktorė Židrūna Onaitienė).

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2016 metais, po sausio 15 dienos bazinėje mokykloje (Radviliškio Vaižganto gimnazijoje) registruojasi iki 2016 m. vasario 25 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai, nepateikę prašymo iki 2016 m. vasario 25 dienos, prašymus dar galės pateikti Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Bazinė mokykla – Radviliškio Vaižganto gimnazija – priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą. Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos direktoriui, eksternas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą; vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje); studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje) ir kt. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikdamas prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėse mokyklose laikys kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje ir eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti po vasario 25 dienos Kauno miesto bazinėje mokykloje.

Rasa Plukienė,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo,

 kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

Mokinio prašymo laikyti brandos egzaminus forma.

Buvusio mokinio prašymo laikyti brandos egzaminus forma.

Eksterno prašymo laikyti brandos egzaminus forma.

 


Patalpinta 2016-01-20

Trečiokai viešėjo LRT

 Džiugi žinia po žiemos atostogų atskriejo į gimnaziją – IIIA klasės mokinys Rimvydas Kojis įveikęs atranką pakviestas į laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ filmavimą. Palydėti bendramokslio susiruošė ir būrys trečiokų – visa šauni sirgalių komanda.

 Susitikti su  atvykusiais moksleiviais į LRT kavinę atskubėjo Andrius Tapinas – vienas įdomiausių šių dienų žurnalistų. Žadėtasis  susitikimo pusvalandis išsitęsė iki valandos – gimnazistai nenorėjo  paleisti įdomaus pašnekovo, kalbėjusio apie užsienio kalbų mokymosi būtinybę, apie įvairiapusiško išsilavinimo svarbą, pasakojusio įdomių istorijų  iš darbo televizijoje. Ne mažiau įspūdinga  buvo ekskursija po TV studiją,  dėmesį prikaustė  vietos, susijusios su sausio 13-osios įvykiais.  

Įdomios patirties suteikė ir laidos filmavimas. Nors vienas iš laidos vedėjų Robertas Petrauskas pateikė daugybę painių klausimų iš įvairių sričių, Rimvydas gražiai ir išmintingai kovojo iki pat žaidimo pabaigos. Šį kartą patekti į finalą  nepavyko, tačiau įgyta patirtis padės  ateities kelio  paieškose.

 Patalpinta 2016-01-13

Sausio 13-ąją gimnazija pražydo neužmirštuolėmis

Šie metai ypatingi – minimas Laisvės gynėjų dienos 25-metis. Mūsų gimnazija kartu su visa šalimi paminėjo šią valstybei svarbią datą. Darbo diena pradėta akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, languose sužibo žvakių liepsnelės, skirtos pagerbti žuvusius laisvės gynėjus. Nuo pat ryto rimti ir susikaupę gimnazistai prie savo širdies segėjo popierinę neužmirštuolę, tuo patvirtindami, kad jiems svarbi tautos praeitis ir kad kovotojai nebus užmiršti. Atsiliepdami į akcijos iniciatorių kvietimą ir mūsų mokytojai bei moksleiviai suformavo neužmirštuolių pievelę ir kartu prisiminė mūsų didvyrių ryžtą ir drąsą ginant Tėvynę. Dėkojame gimnazijos tolerancijos būreliui ir jo vadovei mokytojai ekspertei Laimai Maminskienei už svarbių, pilietiškumą ugdančių renginių organizavimą.


Patalpinta 2015-12-27

Šventinė nuotaika kalėdiniame tinklinio turnyre

Kalėdų išvakarėse kūno kultūros mokytojai pakvietė pažaisti tinklinį. Užuot skyrę laiką žalingiems įpročiams gimnazistai buvo skatinami pasportuoti ir pasivaržyti tarpusavyje.

Mokiniai į komandas būrėsi patys, tik būtina sąlyga buvo ta, jog jos turėjo būti mišrios – komandoje turėjo būti  bent viena mergina.

Po įdomių ir permainingų rungtynių I vietą laimėjo ši ekipa: Vikintė Valantinaitė (3A), Robertas Bernotas (2A), Ervinas Stasytis (4C), Šarūnas Milašauskas (4B), Gliaudis Grantas (1A), Ignas Malinauskas (1A).

Gimnazistai buvo apdovanoti saldžia kalėdine dovanėle ir prizais.

Kūno kultūros mokytojai dėkoja visiems už aktyvų dalyvavimą.


Patalpinta 2015-12-22

Gimnazijos  dovana socialiai remtiniems žmonėms 

Gruodžio 21-ąją  gimnazijos bendruomenės atstovai, lydimi  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo Dariaus Brazio, aplankė Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą su didele dėže šiltų dovanų.

 Gimnazijos abiturientas Paulius Korvel, kurio mamos Mildos Korvel megztų 90  porų dailių, šiltų  ir spalvingų kojinių bei šlepečių  bus išdalinta  nepasiturinčioms šeimoms ir vienišiems senyvo amžiaus asmenims, palinkėjo laimingų ir šiltų artėjančių švenčių. Jis pasakė, kad mama yra laiminga galėdama palengvinti vargstančių žmonių kasdienybę.

  Centro direktorė Rita Vilimaitė dėkojo už dovanas ir linkėjo Vaižganto gimnazijos bendruomenei sėkmingos veiklos.

 


Patalpinta 2015-12-22

Kalėdinis krepšinio turnyras

 Gruodžio  16 dieną gimnazijoje buvo organizuotas  kalėdinis krepšinio turnyras. Tradicinio kūno kultūros mokytojų organizuojamo renginio  metu dalyviai turėjo galimybę rungtis baudų metimo, tritaškių metimo, dėjimo į krepšį, estafetės (1 mergina ir 1 vaikinas), taip pat krepšinio 5x5 rungtyse.

Renginį  pradėdami  kūno kultūros mokytojai visiems palinkėjo sėkmės. Gimnazijos  direktorė Židrūna Onaitienė pasveikino renginio dalyvius ir  kiekvienam įteikė po simbolinę dovanėlę:  saldainį-kamuolį.  Šventinę nuotaiką dovanojo ir gimnazijos šokėjai. Smagu buvo pajusti, kaip  visi, laukdami  bene gražiausių metų švenčių  Kalėdų, dalijasi šventine nuotaika.

Trumpai apšilę  dalyviai pradėjo varžytis. Baudas merginų grupėje  geriausiai sumetė Greta Petravičiūtė (1A), vaikinų grupėje – Dalius Jankūnas (3A). Tritaškių metimo rungtyje  geriausiai sekėsi Kornelijui Kaminskui (4B). Estafetėje (1 vaikinas ir 1 mergina)  geriausiai susižaidė 2A klasės mokiniai: Justas Tarvydas  ir Julita Maselskytė . Dėjimo į krepšį rungtyje nepralenkiamas buvo Dalius Jankūnas (3A). Nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais. Be to, krepšinio 5x5  (po du 15 minučių  kėlinius)  žaidimą  vainikavo draugystė.

Visiems dalyviams buvo įteikta mandarinų. Po renginio gimnazijoje pasklido mandarinų aromatas, primenantis artėjančias   šventes. Nuoširdžiausia šio renginio dalyvių padėka kalėdinio turnyro organizatoriams – kūno kultūros mokytojams: Rasai Abromaitienei, Dianai Onaitienei ir Jolitui Onaičiui,   už  galimybę susirungti ir išsiaiškinti laimėtojus. O kūno kultūros mokytojai dėkoja gimnazistams už susidomėjimą, aktyvų dalyvavimą renginyje ir linki šiltų emocijų, plačių šypsenų ir mažų kalėdinių stebuklų.

 

Guoda Nėjutė,

3A klasės gimnazistė


 


Patalpinta 2015-12-16

Prevencinė paskaita „Ar žalingi įpročiai – tavo draugai?“

Gruodžio 8 dieną  gimnazijoje apsilankė lektorius Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys, Klaipėdos narkotikų kontrolės komisijos narys, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta.

Lektorius, bendraudamas su gimnazijos mokiniais,  išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Lietuvoje sparčiai plinta  vaikų alkoholizmas, su tuo susijęs   moralinio nuosmukis ir dvasinis paklydimas veda visuomenę į aklavietę ir depresijų amžių.

Susitikime buvo pateikta  grėsmingų faktų apie alkoholio vartojimą  mūsų šalyje ir pasaulyje,  supažindinta  su priklausomybę sukeliančių medžiagų poveikiu žmogui, ir visuomenei,  kalbėtasi   apie agresyvaus marketingo įtaką žmogaus, ypač jauno, sąmonei, sprendimams.

Paskaitos metu  lektorius A. Šiukšta pakvietė jaunimą ugdytis kritinį mąstymą, sąmoningumą, pilietiškumą, mokytis prisiimti moralinę, dvasinę bei socialinę atsakomybę. Mokiniams buvo  pateikta sveikos gyvensenos, kultūringo  laisvalaikio, darnios, blaivios šeimos kūrimo  pavyzdžių.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras

Žydra Musvicienė,

Rūta Jankauskienė

 


Patalpinta 2015-12-16

 

Gruodžio 11 d. Vaižganto gimnazijoje svečiavosi Lietuvos Respublikos Seimo narė Agnė Bilotaitė. Su gimnazijos vadovais aptarė šiuolaikinės mokyklos aktualijas, domėjosi Vaižganto gimnazijos veikla, apžiūrėjo ugdymo erdves. Antikorupcinės komisijos narė Agnė Bilotaitė susitiko su Vaižganto gimnazistais, diskutavo apie korupcijos reiškinius, prevenciją ir jaunų žmonių pilietiškumą. Aktyviausiems diskusijos dalyviams Seimo narė įteikė dovanėles.


Patalpinta 2015-12-15

Gimnazijos organizuotoje respublikinėje mugėje – ne tik kalėdinė nuotaika 

Jau tampa gražia tradicija sukviesti radviliškiečius ir miesto svečius į   respublikinę  jaunimo verslo idėjų mugę „Parduok kalėdinę nuotaiką“. Ją  organizuoja gimnazija ir VšĮ „Versli Lietuva“.

Gruodžio 11 dienos vakare į prekybos centrą IKI rinkosi komandos, norinčios pasidalinti savo verslo idėjomis. Jos stengėsi pritraukti pirkėjų dėmesį pačių sukurtais produktais ir netgi teikiamomis grožio paslaugomis. Kiekvienas radviliškietis, apsilankęs mugėje,  galėjo rasti originalių idėjų šventinėms  dovanėlėms savo šeimos nariams ir draugams. O puikia nuotaika  nemokamai dalijosi  Vaižganto gimnazijos šokėjai ir dainininkai.

Mugės organizatoriai visas komandas apdovanojo padėkomis ir prizais už verslumą, kūrybiškumą, originalumą. Mūsų  gimnazijos direktorė Židrūna Onaitienė ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė Radviliškio rajone Auksė Vizbarienė  džiaugėsi, kad jaunimo verslo idėjų mugė „Parduok kalėdinę nuotaiką“ tai galimybė mokiniams pakeisti aplinką, išbandyti save ir įgyti naujos patirties.

Dėkojame visiems, apsilankiusiems mugėje, lauksime jūsų ir kitais metais.

 

Gabija Baltramaitytė, 3A klasės mokinė,

 Danutė Bitytė, gimnazijos ekonomikos mokytoja

 


Patalpinta 2015-12-11

Gimnazijoje vėl nuskambėjo  „OUR VISION“

Šiais metais vyko  jau 3-iasis rajoninis angliškų dainų konkursas mūsų gimnazijoje.  Prieš keletą metų gimusi   nedrąsi anglų kalbos mokytojų vizija išaugo į gražų renginį, suburiantį talentingus, mylinčius muziką ir anglų kalbą moksleivius. Konkursas – tai ne tik geriausių talentų paieška ar galimybė išreikšti savą šiandieninio pasaulio viziją, tai ir  šiltas buvimo kartu, ir bendravimo iš širdies į širdį dainomis jausmas, tai mielas draugų ir mokytojų palaikymas aplodismentais bei abipusis  atlikėjų ir žiūrovų noras, kad dar nenuskambėtų paskutiniai šventės akordai...

Konkurse dalyvavo Radviliškio Lizdeikos, Vaižganto, Šeduvos ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijų dainininkai.  Atlikėjus vertino Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Šakėnienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkas  Arvydas Kavaliauskas ir Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Ligita Sadauskienė.

Gimnazijos direktorė Židrūna  Onaitienė pasveikino dalyvius, palinkėjo   sėkmės, o žiūrovams - gražaus laiko ir nuoširdaus dainininkų palaikymo. Konkursą  pradėjo   vedėjas abiturientas Paulius Korvel, jis kaip tikras scenos virtuozas, meistriškai, gražia anglų kalba, vieną po kito pristatė atlikėjus ir jų sukurtus vaizdo klipus žiūrovų ir komisijos teismui. Konkursą pradėjo Vaižganto gimnazijos merginų  grupė GKG su Little Mix daina  „Wings“.  Šiaulėnų gimnazistės, pritariant smuikui ir gitaroms, atliko Bruno Mars dainą „Count On Me“. Lizdeikos gimnazijos solistė Vaiva Pakštaitė įtaigiai padainavo Caro Emerald  „Back It Up“. Gausiausias Šeduvos gimnazistų ansamblis ir jų jautriai atliekama Harry Dixon Loes gospel daina  „This Little Light Of Mine“ sujaudino  ne vieno klausančiojo širdį. Nuotaikingam Vaižganto gimnazijos pirmokių ketvertukui GESS, dainuojant  Jessy J. dainą  „Flash-light“, pritarė ir aktyviausi žiūrovai iš salės. Atrodė, jog salė nuščiuvo ir net liovėsi kvėpavusi, kai Lizdeikos gimnazijos V.Pakštaitės ir R. Cilinginovo duetas uždainavo Ed Sheeran „I See Fire“. Tai buvo tikrai įspūdingas  pasirodymas!  Na, o kai į sceną pakilo paskutiniai konkursantai, GARAGE BAND vyrukai iš Vaižganto gimnazijos, su One Republic daina  „Something I Need“, salėje atmosfera pasiekė aukščiausią įkaitimo tašką: visi judėjo, garsiais aplodismentais palaikė ir pritarė vaikinams.  Tik tie, kurie dalyvavo renginyje, galėtų patvirtinti, kad buvo smagu, ir gaila, kad konkurso laikas sutirpo taip nepastebimai.

Kai vertinimo komisija buvo išlydėta aptarti rezultatų, nenuilstantis  Paulius pateikė dar vieną iššūkį dainininkams.  Sukvietęs visus į sceną, išdalijo dainos  „We Are Young“ žodžius ir paprašė dar kartą pademonstruoti  talentą bei ekspromtu sudainuoti šį himną jaunystei. Pats buvęs pirmojo  „Our Vision“ konkurso dalyviu, jis padrąsindamas uždainavo kartu su visais. Žiūrovų plojimais palaikomi kuklūs pirmieji akordai vėliau nuskambėjo darniai ir gražiai.

Vertinimo komisija grįžo GKG merginoms savo ugninga daina kaitinant laukiančią  rezultatų publiką ir pačius konkurso dalyvius. Komisijos pirmininkė, muzikos mokyklos direktorė Aurelija Šakėnienė paskelbė šių metų konkurso rezultatus. Visi dalyviai  buvo apdovanoti  padėkos raštais, o nugalėtojais tapo   Lizdeikos gimnazijos Vaivos  Pakštaitės ir Roberto Cilinginovo duetas, bei Vaižganto gimnazijos GARAGE BAND vaikinai – Robertas  Bernotas, Mangirdas   Vedeckas ir  Airidas Jankevičius.

Konkursas baigėsi, bet jaukus dalyvių ir mokytojų bendravimas tęsėsi konferencijų salėje, gurkšnojant karštą arbatą ir skanaujant „konkursinį“ pyragą.

Be abejonės, reikia tokių konkursų, ir ne tik dėl anglų kalbos propagavimo ar skatinimo domėtis angliškai kalbančių šalių kultūra ir muzika, tačiau ir dėl moksleivių saviraiškos, kūrybiškumo lavinimo bei  gražaus ir tolerantiško tarpusavio bendravimo.

Organizatorių vardu dėkojame visiems dainininkams, jų anglų kalbos ir muzikos mokytojams, vertintojams,  visiems, kurie padėjo ruoštis šiam konkursui ir geranoriškai sudarė sąlygas dalyvauti jame. Ypatingas ačiū konkurso šeimininkui, abiturientui Pauliui Korvel, kuris įdėjo daug širdies ir pastangų, kad visiems renginyje būtų gera. Nuoširdžiai dėkojame!

V. Ananjevienė,

 anglų kalbos mokytoja metodininkė


Patalpinta 2015-12-11

Gimnazijoje krepšinio turnyras 3x3

Lapkričio  pabaigoje - gruodžio pradžioje gimnazijos  sporto salėje pirmą kartą karaliavo krepšinio 3x3 turnyras. Kiekvieną komandą sudarė trys žaidėjai (ir vienas atsarginis). Buvo žaidžiama  trise prieš tris vienoje krepšinio aikštelės pusėje, metama  į vieną krepšį.   Rezultatyviausiais  žaidėjais tapo   I vietos  laimėtojas Dalius Jankūnas (3A), II vietos – Lukas  Liutkevičius  (3A),   III vietos – Kornelijus Kaminskas(4B).  Nugalėtojai  buvo apdovanoti technologijos mokytojo metodininko Alfonso Maslauko sukurtais prizais.

Kūno kultūros mokytojai džiaugiasi  visais  gimnazistais  entuziastais,  kurie myli krepšinį, garbingai rungtyniauja, mokosi sudėtingose situacijose valdyti  emocijas ir kovoja  gerbdami  varžovus ir visus, besidominčius sportu.

 


Patalpinta 2015-12-05

Vaižganto gimnazistų kelionė į LRT

 Gruodžio 1dieną Vaižganto gimnazijos 2a klasės gimnazistai ir mokinių taryba drauge su mokytojomis L. Maminskiene ir J. Plukiene vyko į Vilnių, televizijos laidos „Tūkstantmečio vaikai“ filmavimą. Gimnazijai  atstovavo 2a klasės mokinys Benas Babrauskas.

Filmavimas vyko LRT studijoje, iš kurios transliuojamos LRT televizijos ir radijo programos. Mokiniai ne tik palaikė Beną per filmavimą, bet ir vedami gidės apžiūrėjo patalpas, kuriose filmuojamos gerai žinomos laidos „Kvieskite daktarą“, „Laba diena, Lietuva“, „Be pykčio“ ir kitos, bet svarbiausia pamatė garsiąją  Gustavo virtuvę. Didžiulį įspūdį paliko galimybė pasėdėti laidų vedėjų kėdėse, pasijusti tikrais vedėjais. Taip pat apžiūrėtos „LRT Klasika“ ir „LRT Opus“ radijo studijos, kuriose tuo metu vyko tiesioginės transliacijos. Teko pabendrauti netgi su radijo stočių vedėjais.

Buvo smagu, nes pamatėme visą televizijos virtuvę, kuri skiriasi nuo to, ką matome per televizorių.

Gabija Galvanauskaitė,

 Robertas Bernotas, 2a klasė


Patalpinta 2015-12-03

Paminėta Pasaulinė AIDS  diena

Gruodžio 1-ąją, minint Pasaulinę AIDS dieną,  gimnazijoje buvo organizuotas protų mūšis „AIDS: geriau žinoti“. Po septynių pamokų į  aktų salę rinkosi  gimnazistų ir mokytojų komandos. Iš viso jų buvo  šešios, kiekvienoje  po 7 dalyvius. Renginį vedė socialinė pedagogė Žydra Musvicienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Loreta Kučinskienė. Komandos išsirinko kapitonus ir komandų pavadinimus. Iš anksto paruošti išsamūs klausimai padėjo mokiniams į AIDS paplitimą pažvelgti plačiau, išsamiau. Dalyviai sužinojo apie ŽIV/AIDS istoriją, užsikrėtimo ir apsisaugojimo būdus. Informaciją keitė žaismingi, kartais sudėtingi protų mūšio klausimai.  Išsamiausias žinias parodė  ir į daugiausia klausimų  atsakė šios komandos: „Mokytojai“, „Žėras birgas“ ir “Optimistai“, nuo jų nedaug atsiliko „Šeimos“, „Kozirio“ ir „Cekų“ komandos.  Iš tikrųjų šiame emocijų kupiname renginyje nugalėtojomis tapo visos komandos, nes dalyviai pasitikrino savo sumanumą ir įgijo naujų žinių.

Radviliškio Vaižganto socialinė pedagogė Žydra Musvicienė ir

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Loreta Kučinskienė

 


Patalpinta 2015-12-02

Metodinė konferencija Vaižganto gimnazijoje 

Lapkričio 26 dieną Radviliškio Vaižganto gimnazijoje surengta metodinė konferencija „Kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui“. Ši konferencija – tai pusmetį organizuotų atvirų pamokų gimnazijos ir rajono mokytojams bei metodikos būreliuose vykusių mokinių pažangos vertinimo aptarimo apibendrinimas. 

Renginį pradėjo gimnazijos direktorė Ž. Onaitienė. Jos pranešime ,,Ko reikia gerai mokyklai?“ aptarti Lietuvos mokyklose vykstantys pokyčiai: šiuolaikinių technologijų išauginto šiandieninio mokinio problemos, tėvų lūkesčiai, mokytojo gebėjimas prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos, priimti naujoves, būtinybė nuolat tobulėti,  palaikyti pagarbius santykius su mokiniais, tėvais ir bendradarbiais, dalintis patirtimi.  

Sėkmingus savo darbo metodus konferencijoje pristatė lietuvių kalbos mokytojos G. Pilypienė, J. Plukienė, S. Sluckienė, A. Pranevičienė, N. Urbonavičienė. Tiksliųjų mokslų metodikos būrelio narės dalijosi patirtimi apie tai, kas lemia kokybišką mokymą (R. Nekrašienė), pristatė virtualios mokymosi aplinkos MOODLE panaudojimo ugdymo procese galimybes (G. Vaičiulienė, E. Urbonienė). Apie klasės auklėtojo kelią į sėkmę kalbėjo anglų kalbos mokytoja V. Domeikienė. Dalyvius sudomino pranešimas apie kokybišką socialinį ir gamtamokslinį ugdymą: svarstytos geografinių gebėjimų (D. Poškienė), pilietiškumo (D. Bitytė)  ir  gabių vaikų ugdymo (L. Maminskienė) problemos, apibendrinta integruotų pamokų (D. Krištopaitė-Larina) ir veiklų, organizuotų kitose erdvėse, patirtis (R. Jankauskienė). Gilintasi į kompetencijų ugdymo technologijų pamokose subtilybes.

Konferenciją užbaigė direktorės pavaduotoja ugdymui I. Veberienė. Žaismingame pranešime „Profesinis tobulinimasis – prievolė ar būtinybė“ ji lygino mokytoją su baltuoju rykliu, kuris gyvas tol, kol tobulėja. Taip pat gvildeno ir ypač paskutiniu metu ryškėjančią problemą – mokytojų profesinį perdegimą.

Po konferencijos organizuotas darbas grupėmis. Bandyta išsiaiškinti gimnazijos silpnybes, stiprybes, teikti siūlymai, kokių pokyčių reikėtų ugdymo įstaigoje ateityje, kokie turėtų būti 2016 metų gimnazijos tikslai ir uždaviniai. Suburta grupė sukauptai medžiagai apibendrinti.

Jurgita Plukienė

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja


Patalpinta 2015-11-26

Pilietiškumo pamoka – Lietuvos kariuomenės dienai paminėti 

Lapkričio 23 dieną, minint Lietuvos kariuomenės dieną, pilietiškumo pamoką 1A klasėje vedė vyr. leitenantas Andrius Volkovas. Buvęs gimnazijos auklėtinis kalbėjo apie vertybes, jų ugdymą.  „Svarbu ginti save, savo šeimą, draugus, bet svarbiausia kiekvieno piliečio pareiga – ginti Tėvynę". Andrius dalijosi patirtimi apie studijas karo akademijoje, karines pratybas. Susitikimo metu su mokiniais jis kalbėjo ne tik apie Lietuvos kariuomenę,  ginkluotę, bet ir skaitė eiles. Laikas pamokoje prabėgo greitai ir nepastebimai.

Sandra Dzingytė,

 1A klasės mokinė


Patalpinta 2015-11-26

 

Gimnazistė Gabija Baltramaitytė – tarptautiniame konkurse

 Didžiausia Rytų Europoje verslo konkursą moksleiviams „Junior Peak Time 15“ organizuoja Stokholmo aukštoji ekonomikos mokykla Rygoje. Pirmą kartą šiais metais 3A klasės gimnazistė Gabija Baltramaitytė  išbandė savo jėgas kartu su 1200 užsiregistravusių dalyvių – studentų ir moksleivių.

Lapkričio 20 – 22 dienomis Gabija viešėjo Rygoje, Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje, ir dalyvavo šio konkurso finale. Gimnazistė sprendė finalines užduotis, klausėsi paskaitų, sėkmės istorijų, dirbo grupėse. Užduotys buvo nelengvos, bet Gabija atkakliai jas sprendė.  Gimnazistė  užduotis atliko anglų kalba ir pateko tarp 40 geriausių  Baltijos šalių atstovų.

Žinoma,  kartu  su visais dalyviais buvo  aplankytos Rygos įžymybės ir grožėtasi  šviesų festivalio „Staro Riga“ vaizdais.

Gabija džiaugiasi, kad  buvo labai smagu aplankyti kaimyninės Latvijos sostinę Rygą bei susipažinti su įdomiais žmonėmis, puikiai praleisti  laiką ir įgyti  naudingos patirties.

Džiugu, kad puikūs gimnazistai garsina Vaižganto gimnazijos vardą ir už Lietuvos ribų.

 Danutė Bitytė,

gimnazijos mokytoja


Patalpinta 2015-11-26

Tolerancijos diena  gimnazijoje

 Šiais metais lapkričio 16-ąją, pažymint Tolerancijos dieną,  Lietuvos mokykloms buvo pasiūlyta iniciatyva – kurti Tolerancijos mozaiką. Gimnazijos  Tolerancijos būrelio nariai nedvejodami prisijungė prie šios iniciatyvos. Visi pritarė trečiokių Monikos Kazulytės ir Viltės Kutaitės idėjai mozaiką pateikti kaip Tolerancijos medį. Merginos pačios ir įgyvendino savo sumanymą. Vertingų patarimų ir pagalbos joms suteikė dailės mokytoja Aušra Dilnikaitė. Rusnė Brazdeikytė pasirūpino, kad gimnazijos TV ekrane  būtų pateikta informacija apie tradiciškai kasmet vykstančią Tolerancijos dieną. O visi gimnazistai ir mokytojai pertraukų metu buvo kviečiami prisijungti prie mozaikos kūrimo, išreiškiant savo mintis apie toleranciją pasaulyje, Lietuvoje, mokykloje. Aktyviausi čia buvo 3A ir 1A mokiniai. Taip jau sutapo, kad Tolerancijos dieną visa gimnazija vieningai užbaigė Tylos minute, pagerbdama teroro aukų Paryžiuje atminimą.

 

 

                                                                         Tolerancijos būrelio informacija


Patalpinta 2015-11-21

 

Rajoninės „Sumaniųjų varžytuvės“

 Šiemet rajoninės „Sumaniųjų varžytuvės“ gimnazijoje įvyko jau trečią kartą.

Lapkričio  19-ąją draugiškai nusiteikusios,  kupinos ryžto laimėti susirinko komandos iš Pakalniškių, Tyrulių, V. Kudirkos pagrindinių ir Jaunimo mokyklų, Vaižganto progimnazijos, Šiaulėnų M.Šikšnio, Baisogalos ir Vaižganto gimnazijų. Visiems dalyviams  sėkmės linkėjo gimnazijos direktorė Židrūna Onaitienė,  koncertiniu numeriu pasveikino  šokėjai.

Komandos išmėgino savo jėgas atlikdamos užduotis iš gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų sričių. Mokiniai mankštino smegenis, įvardydami  moderniąsias technologijas, atpažindami  etnografinius regionus, atsakydami  į žinovų užduotus klausimus. „Kapitonų mūšyje“ susirungė kapitonai, o palaikymo komandos atliko kūrybines užduotis.

BLIC  turnyre atsiskleidė mokinių  sumanumas, atsakinėjant ne tik į savo, bet ir kitų komandų klausimus.

Vertinimo komisijai susumavus rezultatus labiausiai džiaugėsi komandos, užėmusios prizines vietas: pirmąją vietą – Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazija, antrąją – Vaižganto progimnazija, trečiąją – V. Kudirkos pagrindinė mokykla. Visos komandos apdovanotos padėkos raštais ir prizais. Užduotis varžytuvėms  parengė mokytojai Danutė  Bitytė, Rūta  Jankauskienė, Danutė  Poškienė, Alvaidas Plukas.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems „Sumaniųjų varžytuvėse“, lauksime jūsų, sumanių, kūrybiškų, išradingų, ir kitais metais.

 Varžytuvių organizatoriai


Patalpinta 2015-11-20

Šaškių turnyras gimnazijoje

Lapkričio 18 dieną  mūsų gimnazijoje įvyko šaškių turnyras. Kūno kultūros mokytojai pakvietė gimnazistus sporto salėje išsiaiškinti, kuri  mergina ir vaikinas yra geriausias žaidėjas.

Dalyviai džiaugėsi varžybų metu sklandžiusia draugiška atmosfera bei suteikta galimybe išbandyti savo jėgas. Atkakli kova vyko tarp 3B klasės  mokinio Nedo Bajarausko  ir 4C klasės gimnazisto Aldo Joco, nes vaikinai surinko  vienodai taškų ir teko sužaisti dar kartą. Panaši situacija klostėsi ir tarp   merginų: vienodai taškų    surinko   Rusnė Brazdeikytė (3A)  ir Gintarė Plukaitė (4A).

Taigi po gražaus ir azartiško žaidimo  paaiškėjo, kad sėkmė lydėjo ketvirtokus:  geriausia žaidėja tarp merginų tapo  Gintarė Plukaitė, tarp  vaikinų   Aldas Jocas.  Jie buvo apdovanoti  diplomais ir saldžiomis  dovanėlėmis.

Dėkojame  visiems dalyvavusiems gimnazistams, džiaugiamės,  kad jie paįvairino savo kasdienybę  ir praleido smagų  laiką tarp bendraminčių.

 Gimnazijos kūno kultūros mokytojai


Patalpinta 2015-11-19

 

Vaižganto gimnazijos mokiniai lankėsi Stokholme

Vaižganto gimnazijos ketvirtokai ir dalis kitų klasių mokinių rudens atostogų išvakarėse, spalio 23 dieną, kruiziniu laivu leidosi į pažintinę bei poilsinę trijų dienų kelionę, norėdami susipažinti su Švedijos sostine Stokholmu ir Latvijos sostine Ryga, patirti pramogų džiaugsmą. Kadangi minėti didingi miestai stūkso, skalaujami jūros bangų, mokiniai, su juos lydinčiais keturiais gimnazijos mokytojais,  tris dienas jautė nuolatinį jūros alsavimą. Laivo „Isabele“ įgula pasitiko mokinius draugiškai nusiteikusi,  pasirengusi padėti ir pagelbėti. Plaukiant į Stokholmą, daugeliui patiko denyje stebėti laivą, skrodžiantį jūros bangas ir paliekantį po savęs baltus jūros purslus. Naktį mokiniai žavėjosi nuostabiai gražiu rudens dangumi, kuriame neaprėpiamose jūros platybėse galėjai regėti ištisus žvaigždynus ir net „krintančias“ žvaigždes, išgyventi stichijų sukeliamus jausmus, pamąstyti apie gamtos grožį. Keliaudami kruiziniu laivu gimnazistai ne tik grožėjosi gamtos stichijomis, bet nuoširdžiai linksminosi ir pramogavo daugiaaukščio laivo pramogų zonose, klausėsi muzikos, dainavo karaoke, šoko, žaidė įvairius žaidimus.  Daugelis mokinių nepatingėjo atsikelti ankstyvą rytą, kad pamatytų kelias valandas trunkantį vaizdą į Švedijos salas, kurių suskaičiuojama apie 14 tūkstančių. Įdomu buvo išvysti net nedidelėse salelėse stūksančius medinius namelius, greta jų prisišliejusius laivelius, simbolizuojančius kasdieninę vietinių gyventojų akistatą su jūra. Įspūdingi vaizdai kėlė nuostabą, kaip harmoningai šiame krašte egzistuoja žmogus ir gamta, koks stiprus šis ryšys.

Pasigrožėję  gamtos vaizdais, pasivaišinę švediško stalo gardžiais patiekalais, ekskursijos dalyviai išsirengė į pažintinę ekskursiją po Stokholmą. Diena buvo saulėta, todėl visą ekskursiją lydėjo pakili nuotaika. Švedijos sostinė Stokholmas- didžiausias Skandinavijos miestas- pasitiko didinga architektūrą, gražiai įrengtų krantinių gausa, simbolizuojančių, jog tai ne tik miestas, bet ir uostas, į kurį atplaukia  daug laivų iš įvairių pasaulio kampelių. Iš pradžių mokiniai kartu su mokytojais nuvyko apžiūrėti įspūdingiausią, turistų dažniausiai lankomą Vasos  muziejų, kuriame eksponuojamas vienintelis pasaulyje išlikęs XVII šimtmečio laivas, išsaugojęs 95 procentus originalių detalių, žavintis šimtais drožinėtų skulptūrų. Tiesa, šiam laivui nebuvo lemta keliauti jūrų keliais po pasaulį, nes vos išplaukęs iš uosto, išleidęs iš  abipus borto stovinčių patrankų džiaugsmingas salves, laivas nuskendo, nepasiekęs jūros vartų, tačiau virto didingos jūrinės valstybės lankomiausiu istoriniu objektu. Aplankę muziejų mokiniai toliau leidosi į ekskursiją po didingą Stokholmo senamiestį Gamla stan. Dėmesį patraukė Karališkieji rūmai, Didžioji bažnyčia, laikrodžių bokštas.   Teko pamatyti, kaip keičiasi Karališkųjų rūmų sargyba. Taip pat mokiniai aplankė Švedijos parlamento rūmus, stūksančius pačiame miesto vidury, bei pasigrožėjo miesto Rotuše. Be to, ekskursijos dalyvius maloniai nustebino didžiulę miesto dalį apimanti Stokholmo panorama, kuria mokiniai gėrėjosi nuo aukščiausios krantinės skardžio. Aplankę daugelį miesto objektų, pasigrožėję miesto viduramžiška architektūra jaunieji turistai grįžo į laivą ir keliavo namų link. Kitą dieną laukė ne ką mažiau įspūdžių palikęs pasivaikščiojimas Latvijos sostinės Rygos senamiesčiu, garsėjančiu didingais architektūros paminklais, žavėtasi įspūdingais tiltais, jungiančiais Dauguvos krantus, šiuolaikinio meno realijomis, puošiančiomis miestą.  Po trijų dienų kelionės gimnazistai grįžo namo palikdami atminty neišdildomus prisiminimus.

Mokytoja Svetlana Sluckienė

 

 


Patalpinta 2015-11-17

Gimnazijos šokėjai – respublikiniame konkurse

  Pirmąjį lapkričio šeštadienį trečiokų  gimnazistų  komanda „10 Vaižganto atspalvių" dalyvavo  Telšiuose  vykusiame kasmetiniame linijinių šokių konkurse  „RUDENS SPALVOS 2015".  Visą dieną renginio dalyvius lydėjo  gera nuotaika,  puikios emocijos, draugiškumas, šiluma.

 Gimnazistai, išraiškingai atlikę savo programą,  užėmė 3-iąją vietą. Jie  buvo apdovanoti statulėle ir medaliais, bet, svarbiausia,  įgijo smagios patirties. 

 Rusnė Brazdeikytė,

gimnazijos IIIA klasės mokinė

 

 


Patalpinta 2015-11-17

Gimnazijoje PIRMOKŲ IŠŠŪKIS 

Lapkričio 11-ąją dieną gimnazijoje pirmą  kartą vyko netradicinė popietė „Pirmokų iššūkis“, kurią organizavo pirmųjų klasių mokiniai  kartu su meninės raiškos studija. Renginį vedė trečiokai Greta Dovidaitytė ir Lukas Rimkus.

Organizatoriai  pakvietė išbandyti savo jėgas vyresniųjų klasių mokinius: Robertą Bernotą (2a), Rimvydą Kojį (3a), Gabrielę Čepaitytę (4a), ir technologijų mokytoją Alfonsą Maslauską. Dalyviai turėjo atsakyti į dešimt pirmokų lygio klausimų,  išdėstytų nuo lengviausio iki sunkiausio.  Deja, nė vienam dalyviui nepavyko atsakyti į  visus, net pasinaudojus suteikta pagalba, todėl  dalyviams teko pripažinti, kad visgi jie nėra gudresni už pirmokus.

Be to, renginio dalyvius   džiugino pirmokų šokiai ir dainos. 

Organizatoriai dėkoja visiems atėjusiems ir dalyvavusiems.

Ineta Morkūnaitė,

 1a klasės mokinė


Patalpinta 2015-11-15

Gimnazijos pedagogai parodoje „Mokykla 2015“ 

Lapkričio 7 dieną dvylika Vaižganto gimnazijos mokytojų lankėse Vilniaus „Litexpo“ parodų rūmuose organizuotoje parodoje „Mokykla 2015“,  skirtoje visai Lietuvos švietime dalyvaujančiai ir kuriančiai visuomenei. Šiemet jos  šūkis: „Mokykla be sienų“. Kasmet parodos renginiai ir ekspozicijos sutraukia minias mokytojų iš įvairiausių Lietuvos kampelių, ja domisi ir aktyviai dalyvauja užsienio švietimo atstovai. Parodos renginiuose susitinka, mokosi, gerąja patirtimi dalijasi valstybinių švietimo centrų, mokyklų vadovai ir verslo įmonės, mokytojai ir mokiniai, mokinių tėvai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Vaižganto gimnazijos pedagogai pirmąjį lapkričio šeštadienį domėjosi pristatomomis mokymo naujovėmis, alternatyviomis ir tradicinio ugdymo metodikomis bei priemonėmis, naujais ugdymo projektais. Dalis mokytojų dalyvavo konferencijoje „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“, kiti domėjosi tema „Kaip greitai ir lengvai pasiruošti egzaminui ir jį sėkmingai išlaikyti“. Susidomėta Rasos Motuzienės praktiniu užsiėmimu „Streso valdymo būdai“ bei daktaro Tomo Lagunavičiaus paskaita „Kūrybiškumui- ne,  kūrybai- taip“ . Aktyviai mokytojai dalyvavo „Atradimų laboratorijose“, kurių parodos metu veikė net devynios, taip pat išbandė realiai Lietuvoje veikiantį inovatyvios klasės modelį, kurį šiuolaikinės mokymosi aplinkos stende pristatė „TEO“,  Tamo.lt“ grupė, „Microsoft Lietuva“. Improvizuotose pamokose mokytojai kartu su mokiniais dirbo, naudodami išmaniąsias technologijas, medijų įrankius.  Be to, gimnazijos vadovai ir mokytojai dalyvavo švietimo portalo „Ugdymo sodas“ organizuotame praktiniame seminare. Produktyviai išnaudoję parodos resursus:   konferencijas, forumus, susitikimus, diskusijas ir debatus, interaktyvius edukacinius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves mokytojams ir mokiniams,  gimnazijos mokytojai patobulino įvairių sričių kompetencijas, o svarbiausia grįžo nusiteikę motyvuotai dirbti kartu su mokiniais naujų iššūkių kasdien sulaukiančioje mokykloje.

 

 Svetlana Sluckienė,

gimnazijos mokytoja

 


Patalpinta 2015-11-05

Viešojoje bibliotekoje – gimnazistės Gabrielės Barkauskaitės fotografijos  paroda 

 

Spalio 24 dieną  Radviliškio Viešojoje bibliotekoje, 2 aukšto fojė,  atidaryta  gimnazijos   3A klasės mokinės Gabrielės Barkauskaitės  fotografijos paroda „Žmogus gamtoje – centras tarp visko ir nieko“.   Pirmosios    parodos atidarymo metu  Gabrielė teigė, kad  jos tikslas buvo užfiksuoti nuotraukose gražią ir unikalią Lietuvos gamtą bei perteikti žmogaus svarbą, taip pat ir emocijas. Pirmieji parodos lankytojai džiaugėsi Gabrielės meniška akimi užfiksuotais vaizdais, diskutavo prie taiklių jų pavadinimų.   

Guoda Nėjutė,

IIIA klasės gimnazistė


Patalpinta 2015-10-25

MIELI GIMNAZISTAI, TĖVELIAI, MOKYTOJAI IR DARBUOTOJAI!

Kviečiu aktyviai domėtis savo miesto plėtra. Noriu informuoti, kad Radviliškio miesto vietos veiklos grupė rengia Radviliškio miesto plėtros strategiją 2016-2023 metams ir jiems labai svarbi visų gyventojų nuomonė ir pasiūlymai.

Anketą rasite paspaudę nuorodą: http://www.radviliskis.lt/Radviliskio-miesto-vietos-veiklos-grupe564986

  

                                                                 Gimnazijos direktorė Židrūna Onaitienė


Patalpinta 2015-10-20

Gimnazijoje akcija  „Tapk kraujo donoru“ 

Spalio  6-ąją, minint organų donorystės dieną,  mūsų gimnazijoje trečius metus  iš eilės buvo organizuota akcija „Tapk kraujo donoru“. Į gimnaziją buvo pakviesta VŠĮ Nacionalinio kraujo centro komanda. Gydytoja  Inga Krivickienė ir buvusi šio centro gydytoja Danutė Jakštonienė pateikė svarbios informacijos apie tai, kad  kraujo donorais gali būti sveiki asmenys nuo 18 iki 65 metų amžiaus. Be to, duodančio kraują žmogaus kūno masė turi būti ne mažesnė nei 50 kilogramų. Svarbiausia paskaitoje išsakyta mintis buvo ta, jog  pagrindinis donorystės principas – savanoriškumas. Pokalbio metu  gimnazistai uždavė keletą klausimų, svarbių tiek donorui, tiek ligoniams, kuriems bus perpiltas kraujas.

Džiugu, kad mūsų gimnazijoje neatlygintinai kraujo davė 14 gimnazistų. Jie pirmąją  donorystės dieną  prisimins visą gyvenimą – jausis pakylėti, kad nugalėjo nepasitikėjimą savimi. Neatlygintinai kraujo davė ir du gimnazijos pedagogai. Visiems, atlikusiems šią kilnią misiją, buvo įteikti NKC pažymėjimai ir suvenyrai.

Nuoširdžiai dėkojame savanoriams ir visiems akcijos dalyviams. Džiaugiamės, kad ši akcija tampa   tradicine, ir ateityje norinčių duoti kraujo tik daugės. Kol sveiki, nekviesti padėkime nelaimės ištiktiesiems, to paties galėsime tikėtis ir iš kitų.

 Rūta Jankauskienė,

biologijos mokytoja metodininkė,

Loreta Kučinskienė,

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 


Patalpinta 2015-10-19

Vaižganto gimnazijos moksleiviai domėjosi Vengrijos daile

Spalio 4-10 dienomis Radviliškio Vaižganto gimnazijos mokinės M. Urbonavičiūtė (2a), T. Dorofėjūtė (2b), R. Brazdeikytė (3a) ir  S. Paškauskaitė (4a)  su mokytojomis I. Veberiene, A. Dilnikaite ir J. Plukiene svečiavosi Vengrijoje. Santandre miestelyje susitiko projekto Erasmus +  „Art at all European levels“ dalyviai iš septynių šalių – Lietuvos, Turkijos, Graikijos, Lenkijos, Belgijos, Suomijos ir Vengrijos. Tai jau trečias projekto dalyvių susitikimas. Šįsyk moksleiviai domėjosi savo šalių ir  Venrijos daile.

Santandre kiekviena grupė pristatė savo šalį, miestą, mokyklą. Trumpai supažindino su savo šalies daile. Budapešte mokiniai lankėsi Vengrijos nacionalinėje galerijoje, Szechenyi nacionalinėje  bibliotekoje, grožėjosi karaliaus rūmais, Matyaso bažnyčia, Parlamento rūmais, Šv. Stepono bazilika. Lankėsi ir Višegrado pilyje. Savo įspūdžius projekto dalyviai išreiškė popieriaus lapuose – tapė labiausiai įsiminusius vaizdus. Paskutinę viešnagės dieną surengta piešinių paroda.

Projekto dalyviai ragavo nacionalinių vengrų patiekalų, grožėjosi vengriška muzika, tradiciniais šokiais. Jie ne tik praplėtė dailės žinias, bet ir tobulino anglų kalbos įgūdžius, pažino kitų šalių kultūrą, bendravo tarpusavyje.

 

Jurgita Plukienė

 

 


Patalpinta 2015-10-04

Guodai Nėjutei – pirmoji vieta respublikiniame konkurse!

Jau šeštus metus iš eilės rugsėjo pabaigoje  į Pasaulinės gyvūnų  dienos šventę Gargžduose suvažiuoja žmonių iš visos Lietuvos.  Vietiniai  šią šventę vadina geriausia gyvūnų terapija – į  ją kviečiami gyvūnų  mylėtojai kartu su savo augintiniais.

Šiemet, kaip ir kasmet, kelias valandas trukusio renginio organizatoriai paruošė  įvairių pramogų – nuo  dresuotų šunų pasirodymų  iki  specialiai šventei sukurto šokio – sąspiečio. O kur dar gausybė   įvairiausių konkursų! Tradiciškai šventės metu buvo renkamas mažiausias, didžiausias, stilingiausias, panašiausias į šeimininką augintinis. Renginyje dalyvavo profesionalūs dresuotojai, kinologai, veterinarijos gydytojai, gyvūnų stilistai bei gyvūnų mitybos specialistai.

Taip pat jau šeštus metus UAB „MARS Lietuva" kvietė dalyvauti respublikiniame moksleivių piešinių konkurse „Gyvūnas – žmogaus draugas" ir siūlė puikių,  vertingų prizus. Šiais metai organizatoriai gavo daugiau kaip  1400 darbų – šitokios daugybės  net patys   nesitikėjo. Ir kaipgi šis konkursas be Vaižganto gimnazistės, jau trečiokės  Guodos Nėjutės! Ji, dailės mokytojos metodininkės Aušros  Dilnikaitės padedama, trečius metus iš eilės pelnė laureatės vardą. Tik  šių metų laimėjimas pats rimčiausias – I vieta 16 – 19 metų amžiaus kategorijoje. Guoda su mokytoja Aušra iš konkurso parsivežė solidžių prizų ne tik sau, bet ir  augintiniams.

Džiaugiamės kartu su Guoda jos puikiu  laimėjimu, didžiuojamės, kad mūsų gimnazijoje mokosi toks kūrybingas, darbštus, aktyvus turintis prasmingų siekių jaunas žmogus.


Patalpinta 2015-09-29

Europos sporto savaitės akcija „Judri mokykla“

mūsų gimnazijoje

Europos sporto savaitė – tai nauja Europos Komisijos iniciatyva, propaguojanti sportą ir fizinį aktyvumą Europoje. Beveik visos Lietuvos mokyklos, kai kurios  įstaigos  rugsėjo 20 – 26 dienomis buvo itin  aktyvūs. Į šią puikią  akciją aktyviai įsijungė ir  mūsų  gimnazijos bendruomenės nariai: mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Pagrindiniai judriosios savaitės koordinatoriai buvo kūno kultūros mokytojai: Rasa Abromaitienė, Diana Onaitienė ir Jolitas Onaitis bei mokinių taryba. Vieningai buvo sutarta dėl   tikslo: keisti požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, keistis patiems ir keisti, aktyvinti gyvenimo būdą. Gimnazijos   judriosios savaitės programa buvo tokia: kiekvieną dieną po 3 pamokų, užsirišę spalvotas juosteles, rinkomės  lauke,  gimnazijos kiemelyje, kur  laukdavo vis naujos veiklos.

O viskas  prasidėjo jau SEKMADIENĮ, kai buvo ruošiamasi judriajai  savaitei: mokiniai kūrė ir piešė plakatus, sugalvojo šūkį: „Judėkime, sportuokime visi, tegul sužino apie mus kiti!”

PIRMADIENĮ,  pergalingo savaitgalio įkvėpti, grojant muzikai, susikibome rankomis,  apkabinome gimnaziją ir darniai skandavome savaitės šūkį.

ANTRADIENĮ kultūros centro  šokių mokytojas  Edmundas Verpetinskas  išmokė keleto  kantri šokių ir  susidomėjusius pakvietė  į kultūros centrą  išmokti  dar daugiau.

TREČIADIENĮ gimnazistų  laukė mokinių taryba su dviem linksmais žaidimais „Mandzinga“ ir „Karalius Abraomas“. 

KETVIRTADIENĮ mokiniai buvo pakviesti į  aerobikos treniruotę, kurią vedė  trenerė Rita Dirmeikienė.  Gimnazistai   buvo maloniai nustebinti- jie ir ateityje  mielai dalyvautų panašiose  treniruotėse.

PENKTADIENĮ gimnazijos ketvirtokas  Paulius Pocius visiems parodė olimpiečių šokį, specialiai sukurtą  judėjimo savaitei. Visiems buvo labai smagu jo mokytis.

ŠEŠTADIENĮ gimnazistams  ir jų tėveliams buvo pasiūlyta pratęsti judriosios savaitės renginius  namuose ar lauke ir tai  įamžinus  fotografijose  pateikti kūno kultūros mokytojams.

Ši savaitė buvo išties smagi ir nepakartojama. Žinoma, esame dėkingi  vieni kitiems už draugišką ir šiltą buvimą kartu.  O  labiausiai dėkojame  akcijos koordinatoriams – kūno kultūros mokytojams ir mokinių tarybai!

 

Guoda Nėjutė,

IIIA klasės gimnazistė

 


Patalpinta 2015-09-28

Ypatingos pamokos Vaižganto gimnazijoje

Autoriteto pamoka

Apie rugsėjo 20-ąją (šiais metais – 18 d.) Vaižganto gimnazija kasmet švenčia talentingo prozininko, publicisto, kunigo, literatūrologo, aktyvaus piliečio ir demokratiško, nepaprastai darbštaus ir stebėtinai laisvo žmogaus gimtadienį. „Iki pat savo mirties jis stovėjo visos tautos akivaizdoje kaip moralinis autoritetas ir niekuo nesuteptos garbės ir dorovės žmogus“,- sakė V. Mykolaitis-Putinas. Be abejo, gimnazistams reikia ir šiandienos autoritetų, kurie juos motyvuotų siekti savo tikslų, todėl šventės dieną į gimnaziją vesti netradicinių pamokų atvyko įvairių laidų gimnazistai, jau turintys ką papasakoti apie savo atkaklaus darbo rezultatus. Smagu, kad ir gimnazijos koridoriuose kasdien sutinkame mokinių, į kuriuos bendramoksliai žiūri kartais kaip į ypatingus. Iš jų kasmet išrenkami patys geriausi ir jiems įteikiama Vaižganto premija. Kandidatus premijai gauti, pasak gimnazijos direktorės Židrūnos Onaitienės, siūlo mokytojai, o administracija išrenka geriausius pagal numatytus kriterijus. Šiais metais premijos laureatėmis tapo 4A klasės mokinės Tautvilė Smalinskaitė (II-oji premija) ir Vestina Sirutavičiūtė (III-oji premija).

 Tautvilė nustebino nepaprastu kuklumu, ji teigė, kad gimnazijoje labai daug talentingų ir darbščių mokinių, ne mažiau už ją vertų šios garbingos premijos, o gautą premiją ji priima kaip didžiulę padėką už tai, kad praėjusiais mokslo metais stengėsi dalyvauti visuose įmanomuose mokslo konkursuose ir olimpiadose, nes netradicinės užduotys, žinios, kurios nebetelpa į mokyklos vadovėlius, ir gilinimasis į mokslą ne tik tam, kad išlaikytum egzaminą, jai suteikia begalinį džiaugsmą. Kaip ji sako, keliose olimpiadose ir konkursuose jai nusišypsojo laimė ir pavyko laimėti prizines vietas. Bet iš tiesų laimė bet kam nesišypso, o tik išties darbštiems, atkakliems ir išmintingiems. Vestina džiaugėsi, kad buvo įvertinta ne tik už gerą mokymąsi, bet ir aktyvią veiklą gimnazijoje, ir gimnazistams pataria stropiai mokytis, semtis žinių ne tik iš mokytojų, bet ir aplinkos, aktyviau jungtis į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, kur kiekvieno balsas bus išgirstas. ,,Manau, kad mokykloje galima save realizuoti, tobulėti ir siekti šio paskatinimo“,- teigia gimnazistė.

Pilietiškumo, sentimentų ir motyvacijos pamokos

Netradicinės svečių, įvairių laidų gimnazistų, pamokos prasidėjo svarbiausia – Pilietiškumo – pamoka, kurią vedė Užsienio reikalų ministro patarėjas Donatas Augulis. Jis kalbėjo ir apie pasirinkimo svarbą, ir apie domėjimąsi istorija ir politika jau mokykloje, ir apie savęs ieškojimus kuriant reklamą. Svečias kalbėjo nelengva pilietiškumo tema, skatino auditoriją pasvarstyti aktualiomis karo Ukrainoje ir pabėgėlių temomis, pasidalino savo patirtimi.

Iš aktorės Aušros Štukytės žiūrovai išgirdo ir sentimentų (ji buvo, kaip pati sakė, puikaus mokytojo Viktoro Karmono auklėtinė), ir jausmingumo (ji pirmosios laidos gimnazistė), ir aktoriaus meistriškumo paslapčių. Pasak ketvirtokės Vestinos, aktorė užbūrė šiluma ir sukūrė gerą nuotaiką.

Rasa Atkočiūnienė išjudino salę ir parodė gimnazistams atsiprašymo pamoką – atsiprašė biologijos ir lietuvių kalbos mokytojų.

 Berta Timinskaitė, pasak ketvirtokės Lauros, nustebino, kad galima suderinti darbą ir laisvalaikio užsiėmimą, tiesa, tam gali prireikti dirbti 16 valandų  per parą.

Marija Silickaja pasigedo gražaus mokyklinio skambučio, papasakojo apie TV projektų rengimą, paskatino būti aktyvius, bet nepatiklius, mokėti tikrinti informaciją.

Raimonda Jagminaitė skatino pasitikėti savimi, džiaugėsi atsinaujinusia mokykla, susitikimu su mylimais mokytojais ir užtikrino: auga gera karta.

Draugiškumo ir kūrybinių atradimų pamoka

Po turiningų svečių pamokų gimnazistai rinkosi į klases ir kūrė logotipą „Mes aktyvūs“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kartu su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija organizuojamam konkursui „Aprenk savo klasę“.

Padėkos pamoka

Vakare į gimnazijos aktų salę susirinko Padėkos vakaro svečiai – geriausi, stropiausi, aktyviausi ir išmintingiausi mokiniai su savo tėveliais. Tėveliams buvo įteiktos padėkos, vaikams – gimnazijos ženklelis, kurį turi tik geriausi gimnazistai. Padėkota ir Auksei Vizbarienei už materialinę paramą „Deimančiukų“ stovyklai. Pasak direktorės Židrūnos  Onaitienės, Padėkos vakaras praėjo šiltai, ji pati sulaukė daug padėkų iš tėvelių. Gimnazijos vadovai dėkojo vaikams ir tėveliams, tėveliai – gimnazijos vadovams, mokiniai – mokytojams, mokytojai džiaugėsi savo geriausiais mokiniais ir auklėtiniais bei jų rūpestingais tėveliais.

Nida URBONAVIČIENĖ,

Gimnazijos mokytoja

 


Patalpinta 2015-09-28

Puiki Vaižganto  gimnazistės Guodos Nėjutės mokslo metų pradžia

Dar praeitų mokslo metų pabaigoje  moksleivių dėmesio sulaukė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos organizuojamas respublikinis piešinių konkursas „Mano mokytojas“. Jėgas, kaip visuomet,   panoro išbandyti IIIA gimnazistė Guoda Nėjutė.  Tad pasitarusi su dailės mokytoja Aušra Dilnikaite, Guoda mišria technika nupiešė mokytojos Aušros portretą.

Respublikiniam  piešinių konkursui buvo atsiųsta per tūkstantį mokinių darbų.  Džiaugiamės, kad  Guodos kurtas portretas  išsiskyrė darbų gausybėje ir ji tapo  konkurso  diplomante. 

 Gimnazistė su savo mokytoja spalio 2 dieną  pakviesta į sostinę, kur   Vilniaus mokytojų namų  Didžiojoje salėje įvyks  baigiamasis respublikinio piešinių konkurso „Mano mokytojas“ renginys, skirtas Tarptautinei mokytojo dienai. Ten bus atidaryta  konkurso darbų  paroda, vyks konferencija ir konkurso nugalėtojų pagerbimo šventė.

Tai  jau ne pirmas  Guodos Nėjutės ir dailės mokytojos Aušros Dilnikaitės laimėjimas. Džiaugiamės ir didžiuojamės darbščia, kūrybinga gimnaziste Guoda, o ji  visiems dėkoja už palaikymą bei  tikisi ir toliau garsinti gimnaziją respublikiniuose  piešinių konkursuose.

 


Patalpinta 2015-09-27

Susitikimas su aktoriumi, bučiavusiu mis Lietuvą ir į vietą pastačiusiu kardinolą

Rugsėjo 16 dieną Radviliškio viešojoje bibliotekoje žiūrovus džiugino aktorius ir TV laidų vedėjas Giedrius Savickas. Konferencijų salė buvo sausakimša, daug radviliškiečių ir rajono žmonių norėjo  pasiklausyti šio linksmo, išradingo ir drauge išmintingo menininko. Renginio vedėjos  Radviliškio viešosios bibliotekos direktorės V. Šukaitienės klausinėjamas  Giedrius rimtai pasakojo apie labdaros misiją Afrikoje, kalbėjo apie tai, kaip tampama autoritetu, kaip negali elgtis kitaip nei prašai (Afrikoje vietinių gyventojų buvo paklaustas, kodėl liepiąs jiems plautis rankas, bet nesiplaunąs pats). Aktorius pasakojo misijose išvydęs didžiulę pagarbą suaugusiajam, mokytojui, pamatęs nepaprastai sunkias sąlygas  ir begalinį vaikų norą mokytis.

Vedėja bandė iškamantinėti, kurią savo darbo sritį Giedrius labiausiai mėgsta, bet iš jo atsakymo buvo aišku, kad visos lygiavertės ir vienodai svarbios. Šmaikštavo, jog, kaip renginių vedėjas, yra pastatęs į vietą kardinolą, nes pamiršo, kaip į  eminenciją pridera kreiptis, ir teištarė: „Kardinole, į vietą“. Todėl juokavo, kad labiausiai jam patinka dirbti vedėju. O sunkiausias, kaip suprato žiūrovai, yra kino aktoriaus darbas, nes trumpos filmavimo akimirkos yra atskirtos be galo ilgo laukimo.

Giedrius pasirodė kaip labai kuklus, neturintis nei svajonės, nei poreikio suvaidinti kažkurį iš didžiųjų vaidmenų, jam netgi atrodo, kad mažus vaidmenis yra galimybė suvaidinti gerokai įspūdingiau. Mylimiausio partnerio scenoje, sakė, neturįs, vėl juokavo, kad jau nusibodo Arūnas Sakalauskas, o labiausiai patikę vaidinti su Jurgita Jurkute – mis Lietuvą bučiuoji, ir dar tau pinigus moka – vienas malonumas. Aktorius  išradingai ir smagiai pokštavo, kad nežinantis savo populiarumo paslapčių nei priežasčių, bet jeigu ir žinotų, jų tikrai neatskleistų.

Paprašytas paaiškinti, kodėl mėgsta skaityti Marcelijaus Martinaičio „Kukučio balades“, sakė suvokiąs, jog kiekvienas žmogus yra šiek tiek Kukutis ir labiausiai aktorių žavintis išmintingas kaimiečio Kukučio kvailumas. Klausydami aktoriaus skaitomų baladžių žiūrovai dar kartą prisiminė šviesios atminties poetą ir galėjo pasigėrėti ypatinga jo talento jėga – toks mielas tas Kukučio pasaulis sklido bibliotekos erdvėje. Giedriui bibliotekų erdvė įprasta ir miela, nes labai mėgsta skaityti (ir ne tik Dž. Selindžerio „Franę ir Zujį“, perskaitytą jau apie 20 kartų), dažnai vyksta į bibliotekų organizuojamus susitikimus su žiūrovais ir vėlgi (kaip be pokšto!) pajuokavo, kad kiekvieną kartą iš bibliotekos darbuotojo sulaukęs skambučio išsigąsta, kad galbūt negrąžinęs knygos. Šįkart išsigando, kad skolingas Radviliškio bibliotekai, tik niekaip negalėjo prisiminti, kada galėjo pasiimti čia kokių knygų. Pasirodo, kad aktorius turi ryšių su Šeduva, bet į klausimą, ar pažįstąs Šeduvos babą, atsakė, kad tik savo „babą“ pažino Šeduvoje (iš šio krašto kilusi Giedriaus mama). Taigi į kiekvieną klausimą aktorius atsakinėjo išradingai, smagiai ir šmaikščiai.

 Na, o malonaus ir nuotaikingo susitikimo pabaigoje Giedrius Savickas negailėjo autografų, rankos paspaudimų bei linksmai pozavo nuotraukoms.

Tautvydė Dorofėjūtė, Nida Urbonavičienė

Radviliškio Vaižganto gimnazija


Patalpinta 2015-09-02

Dovana už aktyvų darbą

Šiuolaikinės gyvenimo realijos kelia  mokykloms naujus reikalavimus, skatina įveikti modernėjančios visuomenės iššūkius. Viena iš prioritetinių sričių, lemiančių mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą  greta  ugdymo turinio atnaujinimo,  naujų programų kūrimo,  modernių ugdymosi metodų diegimo į ugdymo procesą yra aktyvus kompiuterinių informacinių technologijų naudojimas pamokose ir popamokinėje veikloje.

Dešimt  Radviliškio gimnazijos mokytojų kartu su gimnazijos administracija nuo praėjusių mokslo metų aktyviai įsijungė į Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą projektą „Portalo „E.mokykla“ plėtra“ veiklą, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Informacinių Technologijų Centro (ITC) tvarkomas interneto portalas „E.mokykla.lt“ yra vienas populiariausių portalų Lietuvoje, teikiančių švietimo bendruomenei aktualią informaciją ir paslaugas. Kasdien jį aplanko daugiau nei 2000 vartotojų. Todėl buvo nuspręsta įgyvendinti projektą, kuris padėtų efektyvinti portalo veiklą, įgalintų dar aktyviau plėtoti skaitmeninio ugdymo turinio prieinamumą.

Vaižganto gimnazijos mokytojamas 2014-2015 mokslo metais buvo organizuoti Virtualios mokymosi aplinkos (VMA) „Moodle“ mokymai, kuriuose mokytojai susipažino su VMA aplinkomis  ir jų panaudojimo ugdymo procese galimybėmis bei aktualijomis. Pedagogai atliko praktines užduotis. Naudodamiesi VMA ir jos resursais, mokytojai kūrė pamokų šablonus, teminius pamokų ciklus, talpino interaktyvią medžiagą į VMA „Moodle“. Baigiantis projektui, aktyviausioms projekte dalyvavusioms pedagogų komandoms, viešai interneto erdvėje talpinusioms projektinės veiklos rezultatus- pačių sukurtą metodinę medžiagą, buvo paskelbtas konkursas 10-ties kompiuterių įsigijimui.

Rugpjūčio 26 dieną dalis Vaižganto gimnazijos mokytojų, projekto „Portalo „E.mokykla“ plėtra“  dalyvių, vyko į Vilniuje vykusią baigiamąją projekto kopnferenciją, kurioje Vaižganto gimnazijos komanda pateko į dešimties Lietuvos mokyklų nugalėtojų tarpą. Tad gimnazijos mokytojai įgijo ne tik skaitmeninių kompetencijų, bet ir gavo materialinės naudos. Gimnazijos mokytojų komanda laimėjo dešimt naujų nešiojamų kompiuterių, kurie  padės atnaujinti gimnazijos IKT potencialą ir skatins mokytojus aktyviau naudoti skaitmeninį mokymosi turinį pamokose bei užtikrins geresnę ugdymosi kokybę.

 

Mokytoja Svetlana Sluckienė

 


Mieli Vaižganto gimnazijos bendruomenės nariai, 

 kaip visad nepastebimai prabėgo nerūpestinga vasara. Laiko ratas sukasi, todėl tenka grįžti į mokyklą – ne tik mokslo, žinių, bet ir pareigų bei kasdieninių iššūkių pasaulį.  Visų mūsų laukia nauji darbai.

 

Gimnazistams linkiu sėkmingo ir prasmingo starto į pažinimo kelionę, joje mokytis   įveikti kliūtis, tobulėti, kurti,  siekti savo užsibrėžtų tikslų.

Kolegoms linkiu kantrybės, kūrybiškumo ir įkvėpimo, skubioje šių dienų kasdienybėje išsaugoti profesinį pašaukimą, pastebėti talento, atkaklumo daigus, padėti jiems stiebtis ir skleistis.

Kviečiu tėvelius tapti aktyviais mokyklų bendradarbiais ugdant vaikus, vedant juos pažinimo ir atradimų keliu.

Būkime kūrybiški, atsakingi ir solidarūs, tapkime šviesos bendruomene, kurioje kiekvienas skirtingų gebėjimų narys randa savo vietą ir tiesia visų mūsų sėkmės kelią.

 

Gimnazijos direktorė Židrūna Onaitienė

 

 

 

Rugsėjo pirmosios šventiniai renginiai:

 

8.30 val.  Šv. mišios Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčioje.

10.00 val. Mokslo metų pradžios šventė Vaižganto gimnazijoje.

 

ELEKTRONINIS

DIENYNAS


Socialinė-psichologinė pagalba

klausk788@gmail.com 


Puslapis atnaujintas 2016.01.28

2007 ©  Radviliškio Vaižganto gimnazija